คณะจัดการ

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการผลิต

นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานพาณิชย์

นางสุจิตรา ชูพิทักษ์สิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไพรัช ฟูรังษีโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจก

นางสาวจินตนา จันทเลิศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายจัดหากลาง

นายวิศาล ลออเสถียรกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายเทคนิค

นายสมชาย นิยมค้า

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรมนุษย์กลาง